• Élő dalok

  Élő dalok

 • Gazdag múlt

  Gazdag múlt

 • Boltívek

  Boltívek

 • Írásos emlék

  Írásos emlék

 • Noravank

  Noravank

 • Khor Virap

  Khor Virap

 • Gajane

  Gajane

 • Szeván tó

  Szeván tó

I. Aram a genocídiumról

Excluziv interjú, I. Aram katholikosszal a Kilikiai örmény egyház fejével a Genocídium 90. évfordulóján 2005-ben. Bejrut.

 • Eminenciás Uram! Április 24-e az örmények ellen elkövetett népirtás megemlékezésének napja. Mielőtt erről beszélgetnénk, kérem meséljen az örmény népről.
 • ŐSZENTSÉGE: Az örmény egyház, mind intézményében, szervezettségében, felépítésében, és küldetésében nem tud távol maradni, nem maradhat távol az emberektől, a néptől, az adott közösségi viszonyoktól, körülményektől. A közösség, a nép és az emberekhez, a közösséghez kapcsolódó kérdések, megközelítések, hagyományok szervesen összefüggnek az egyház intézményével, életével, történelmével és annak küldetésével. Az egyház és a nép között nagyon erős kötelék és kapcsolat van. Népünk életében szervesen jelen van a hit és nemkülönben vannak hatással vallásosságukkal és hitükkel egyházunkra. Történelmünk tekintetében népünk folyamatosan menekülni kényszerülő nép volt. Örményországból Kilikiába, Kilikiából szerte a világba volt kénytelen menekülni. Így, ezen körülmények következtében egyházunkban négy főpap van és négy székhely. A fő székhely mindig is volt és marad Szent Ecsmiadzin, ahol az összörmények katholikosza székel. A Kilikiai katholikosz, a politikai események következtében a Konstantinápolyi (Isztambul) és a Jeruzsálemi patriarchátusunk. Mikor egy idegen megismerkedik egyházunkkal, elcsodálkozik azon, hogy miként lehet nekünk egyszerre egy egyházban négy egyházfőnk. S amikor pedig történelmünket tekinti át, megérti, hogy a négy egyházfő megjelenése népünk történelmének és életkörülményeinek a következménye. Azonban mindezek ellenére egyházunk egy egészet alkot. Egyházunknak egy a szertartása, a hite és egy a küldetése. Mi azonban mind különböző körülmények között élünk. Mások a körülmények Örményországban, a közel-keleten és ismét mások Európában és persze egészen különbözőek Amerikában is. Ezen különböző körülmények között élő egyházunknak feltétlen meg kellett tartania hitének és szertartásának egységét.
 • Eminenciás Uram! Hogyan tudja betölteni szerepét az egyház a szétszórtan élő örmények között.
 • Nézze, az első természetesen a hazánk, Örményország. Örményországon kívül nagyszámú diaszpórával rendelkezünk.

  Diaszpóráink között legfontosabbak elsősorban a közel-keletiek, ahol már évszázadok óta erős gyökeret vertünk. Főbb országaink, ahol szervezettségünk a legösszetettebb az Libanon, Szíria és Perzsia. Európában is fontos jelenlétünk van. Európa szinte minden egyes országában jelen vagyunk. Nagy számban képviseltetjük magunkat Franciaországban, Görögországban, hogyha most Oroszországot európai országként tartjuk számon, akkor természetesen Oroszországban és még persze Magyarországon, Bulgáriában és Romániában is. Mindenütt vannak diaszpóráink. Térjünk át Amerikára. Észak-Amerikában, Kanadában és az Egyesült Államokban az örménység száma meghaladja a két milliót is. Dél-Amerikában, például Argentínában is nagy számban élnek még örmények. A mai napon nincs a világon olyan hely, ahol örmény ne élne. Az örménység globális nép, a „nagy nemzetközi családban” képviselteti magát. Ahova az örménység elvetődik, ezt külön meg kell, hogy jegyezzem, ott közösségekbe kovácsolódik, szervezetekbe tömörül és diaszpórát alkot. És ezekben a diaszpórákban az egyház, az iskola, a nemzeti egység fontos szerepet tölt be. De persze mindezeknek az alapja az egyház. És így nekünk napjainkban mindenütt jól szervezett, egységes közösségünk van.
 • Eminenciás Uram! Milyen az örmény egyház viszonya a többi egyházzal?
 • Egyházunk már régi idők óta minden keresztény egyházzal jó, testvéri kapcsolatban áll. Mikor áttekintjük történelmünket, látnunk kell, hogy egyházunk mindig és mindenkor nyitott és baráti volt úgy a Római Katolikus Egyházzal, mint a Bizánci Ortodox Egyházzal is, megőrizvén önállóságát és függetlenségét egyaránt. Egyházunk mindig barátsággal közeledett az összes többi egyházhoz, így az együttműködés, a jó kapcsolat egyházunk politikájának részévé vált. Amikor megalakult a protestáns egyház természetesen velük is testvéri kapcsolatot teremtettünk. Arról nem is beszélve, hogy egyházunk szoros kapcsolatban áll a világ összes többi vallásával is. Hiszen mint tudják, én a Nemzetközi Egyházak Tanácsának immár 15 éve vagyok az elnöke. Ami más vallásokat illet, az iszlámot és a judaizmust, velük is évszázadok óta jó kapcsolatokat ápolunk. Főként Örményországon kívül, Kilikia környékén iszlám országok, és zsidók vesznek minket körül. A Közel-Keleten mi az iszlám népekkel együtt élünk. Kölcsönösön tiszteljük egymást, becsülnek bennünket és mi békésen, úgymond együttműködünk velük. Nézzük meg ezt a kérdést egy másik oldaláról, kis nép lévén, mindig is önállóságra voltunk ítélve. Azonban más vallásokkal és népekkel szemben ellenséges, lenéző, rasszista és nacionalista népünk sosem volt. Népünk mindig barátként, szeretettel, tisztelettel közeledett más népek és vallások felé. Persze meg kell, hogy mondjam ez fordítva is igaz, hiszen minden egyház, vallás, nép tiszteli népünket és becsül bennünket.
 • Eminenciás Uram! Mi a különlegessége az örmény egyháznak?
 • A mi egyházunk a nép egyháza. Nemzeti egyház, és ebben áll a mi egyházunk különlegessége. Egyszóval az egyház a nép életében maradandó értéket képvisel. Az egyház a nép szolgálatában áll. És ami igaz, egyházunk mindig megpróbált népének problémáira megoldást találni, segítségére lenni. És a Kilikiai Örmény Apostoli Egyház fontosnak tartja, hogy népével együtt éljen, és megpróbáljon megfelelni népe elvárásainak, s döntéseit népe közreműködésével hozza. Ez számunkra az elsődleges szempont. A mi egyházunk nem csak vallási ügyekkel foglalkozik, hanem komoly hangsúlyt fektet a kultúrára, az oktatásra és a jótékonyságra is. Mindez az egyház részét képezi. S ma a diaszpóráinkban működő iskoláink zömét is az egyház alapította, az egyház segítségét, támogatását élvezi, és az egyház jelenti számukra a támaszt. Ugyanígy a kórházakat, az öregek otthonát, az árvaházakat, a közösségek központjait is. Így hát ez is ékesen bizonyítja, hogy a mi egyházunk ténylegesen jelen van népének életében, és mindezen intézmények szolgálatában áll. Az egyház küldetése tehát a népet szolgálni és nem uralkodni felette.

  A mi tekintélyünk a nép szolgálatában áll. Népünkkel, a szegénnyel, a beteggel, az árvával, a diákkal együtt lenni, és népünk szükségleteinek elejét venni. Összegezve a Kilikiai Örmény Apostoli Egyház fontosnak tartja a népet szolgálni.
 • Eminenciás Uram! Ha beszélne kulturális és politikai elképzeléseiről. Mi a legfontosabb az örmény nép számára.
 • Európa nagy jelentőséggel bír az örmény diaszpórák életében. Elsősorban nagyon közel van Örményországhoz, a Közel-Kelethez, és már évszázadok óta erős vallási, kulturális, politikai, gazdasági kapcsolat köti össze Európát és Örményországot. A mi kulturális és politikai elképzeléseink nagyon közel állnak egymáshoz és kölcsönös hatást gyakorolnak egymásra. És napjainkban a jelen geopolitikai körülmények között, amiért Európa különösen fontos az örmény nép számára, az népünk jogainak érvényesítése a Genocídium kérdésében, és a kulturális, gazdasági vonal, egyszóval az a sok közös társadalmi érték, mely összeköti Európát és népünket. És ezért külön figyelmet kell szentelnünk ennek megtartására. Mint, ahogy már említettem, nekünk Európában számos diaszpóránk, szervezetünk van és annak külön örülök, hogy most már majdnem tíz éve működik az Európai Örmény Egyesületek Fóruma, és minden egyes alkalommal, mikor találkoznak áldásomat küldöm nekik és egyházunk egy küldöttjével képviseltetem magam. Szeretném, ha ez egy jó alkalom lenne arra, hogy ezek az egyesülések, vallási, politikai, önkormányzati szervezetek, közös nevezőre jutva, a népünkben felmerülő problémákra jó megoldást találjanak, megmutatva azt, hogy népünk mekkora tettekre képes, ha összefog. És ahogy már mondtam, Európa számunkra rendkívül fontos térség és nekünk különleges figyelemmel kell Európához fordulnunk.
 • Eminenciás uram. Annak ellenére, hogy az örmény nép a világon elsőként tette államvallássá a kereszténységet, sokan nincsenek tisztában az különböző egyházak közötti alapvető különbséggel.
 • Köztünk és a katolikus egyház között bizonyos teológiai kérdésekben vannak különbségek. Ezek nem bírnak nagy jelentőséggel. Az alapvető különbségek köztünk és a katolikus egyház között, a katolikus egyház és az összes ortodox egyház között a következő: az elsőszámú különbség az, hogy a katolikus egyház magát tartja Isten legfőbb követőjének és az összes többi egyháztól azt várja, hogy hozzá csatlakozzanak. Mi azt mondjuk, hogy ez nincs így! Mivel ahogy Péter apostol Rómába ment, úgy a többi apostol más és máshova, mint ahogy Tadeusz és Bartolomeusz apostolok Örményországba mentek megalapítani a mi jelenleg is apostoli alapokkal rendelkező egyházunkat. És ezért a keresztény egység nem a katolikus egyházhoz való csatlakozásban, hanem az apostoli elvek egységében manifesztálódik. A második különbség abban áll, hogy a katolikus egyház feje magát tévedhetetlennek és megkérdőjelezhetetlennek titulálja, mely, ha csatlakoznánk a katolikus egyházhoz, azt jelentené, hogy elfogadjuk annak tévedhetetlenségét, megkérdőjelezhetetlenségét és egyben felsőbbrendűségét is. Mint, ahogy a mi egyházunk is és az összes többi keresztény egyház is azt mondja, hogy ez nincs így. Minden egyes keresztény egyháznak saját feje van. Mellesleg a pápa nem Péter apostol utódja, mivel minden egyes apostol saját utódját jelölte ki és így folytonosság keletkezett, tehát mi azt mondjuk, hogy minden egyház önálló és egyenrangú. És ahogy már mondtam, az összes többi teológiai különbség nem számottevő. Napjainkban mi jó kapcsolatokat ápolunk a katolikus egyházzal, és ezeket a kapcsolatokat nekünk még jobban el kell mélyítenünk, fejlesztenünk kell és együtt kell működnünk egymással, hogy együtt tudjuk szolgálni a világot.

 • Eminenciás Uram! Mi a küldetése az egyháznak az örmény nép jogainak védelmében, különös tekintettel a genocídium tényére.
 • Az örmény népirtás kérdése számunkra nem egészen politikai kérdés, ez inkább emberség kérdése, igazságosság kérdése. A nagy örmény népirtás kérdésének elismerése az örmény egyház küldetésének részét képezi. És ennek a jelenségnek, az örmény genocídium tényének, és az örmény nép jogainak védelmében külön nagy jelentőséget tulajdonít a Kilikiai Örmény Apostoli Egyház. Én ezen a területen hatalmas munkát végeztem nemzetközi szinten. Például nemrégiben a Nemzetközi Egyházak Tanácsának központi vezetőségének gyűlésén, melyen több, mint háromszáz képviselő volt jelen, beszédemben megemlékeztem a nagy örmény népirtásról és így a világ összes egyháza nemzetközi felhívást tett a genocídiumról, hogy ismerje el azt a világ és, hogy április huszonnegyedike az örmény nép üldöztetésének népirtásának napja legyen a világon. Egyházunk tevékenységének szerves részét képezi a népirtás kérdése., És, én, mint Katholikosz bullát adtam ki, melyet felolvastak egyházunk minden egyes templomában a genocídium 90. évfordulója alkalmából. Ebben a bullában felszólítom népünket, hogy emlékezzenek meg a népirtásról és annak áldozatairól és, hogy jogainknak teret követeljenek a világban.
 • Végezetül Eminenciás Uram, ha az örményországi kapcsolatairól és további terveiről mesélne.
 • Nagyon jó kapcsolatom van Örményországgal. Örményország a mi hazánk. Igaz mi diaszpórákban élünk, különböző országok állampolgárai vagyunk, mégis vérünk szavával mi Örményországhoz tartozunk. Most feltétlen alá kell húznunk először is azt, hogy Örményország felé nekünk kötelezettségeink vannak. És kötelességünk jogot követelni magunknak.

  Kötelezettséggel és kötelességtudattal kell Örményországnak a diaszpórákkal kapcsolatot ápolni. Adni és kapni. Kapni és adni. Ez a kötelezettség vállalásának és a kötelesség tudatának értelme. Másodszor Örményország egy állam, mi a diaszpórákban nem alkotunk államot és így meg kell erősíteni magunkat, hogy egymás között ne legyenek félreértések, széthúzások, szétszakadások. Örményországnak, mint államnak vannak kötelezettségei felénk, vannak dolgok, amiket neki kell lépésként megtenni felénk, és vannak dolgok, melyeket mint állam nem tud megtenni, és nekünk diaszpóráknak kell megtennünk helyette. Így kellene kiegészítenünk egymást, de sajnos mindeddig ez nem valósult meg. Összörmények találkozói jöttek létre, de eddig még nem sok eredményt hoztak. Most nekünk feltétlen kötelességünk új, közös együttműködési utakat keresnünk, hogy Örményország és diaszpórái megerősödjenek. Ezért is kezdeményeztem egy olyan értelmiségiekből álló tanács létrehozását, melyben 11 örményországi és 11 diaszpórai értelmiségi képviseltetné magát, és ahol megoldásokat keresnénk ezekre a kérdésekre. A huszonegyedik századnak, óriási tettek századának kell lennie, és egyben persze emberibbnek is kell lennie. Fejlődnie kell emberi kapcsolatok terén, úgy ahogy a technika is fejlődik. Új tettekre és döntésekre van szükségünk. Amellett az, hogy a világ a globalizáció útján halad, nemcsak előnyökkel, hanem hátrányokkal is jár. Így az ellenséges érdekek ütközésének, a terrorizmusnak nap mint nap tanúi lehetünk. Ennek az évszázadnak az egyetértés és együttműködés évszázadának kell lennie a népek, egyházak, vallások és kultúrák között. Ha nem tudunk együttműködni a világ romlásba jut. Az idén nyáron Genfben tartandó Nemzetközi Egyházak Tanácsának soron következő kongresszusán, ahol minden vallás és hit képviselteti magát, én az elnöki előadásomban el kell, hogy mondjam, hogy a világ beteg. Minden értelemben, mind morálisan, mind politikailag, mind ökológiailag, mind gazdaságilag. És ez teszi szükségessé a népek együttműködését. Főleg a mi népünknek kell közös nevezőre jutni. Népünknek ki kell tűznie maga elé a célt, és meg kell találnia az ehhez vezető utat. Mi kis nép vagyunk, éppen ezért nekem népünk összefogása a legfontosabb. Örményország és a diaszpóra között is egyetértés kell, hogy kialakuljon, együtt kell gondolkodnunk a közös nemzeti célok megvalósításában. Nem szavakra, tettekre van szükség. Tetteinket maguknak kell igazolniuk. Meg kell találnunk Örményország helyét ebben a változó világban, és ehhez mérten kell cselekednünk. Elvárásom népünktől, hogy megértsék egymást, hogy együtt gondolkodjanak dolgaikról, tennivalóikról és, hogy tisztázzák kapcsolatukat a környező világgal. Egyetértés, együttműködés, és közös hang környezetünkkel. Nem szigetelődhetünk el. Külön - külön nem élhetünk. Meg kell nyílnunk másoknak. Hogy mit is értek azon, hogy meg kell nyílni? A szerepek pontos elhatárolását azt, hogy mindenki megtalálja helyét világunkban, és szorosan együttműködjön a többiekkel. A genocídium 90. évfordulója jó alkalom ahhoz, hogy együtt szoros egységgé kovácsolódva emlékezzünk meg a népirtásról. Együtt és nem külön – külön. Együtt kell gondolkodnunk, mivel eljött a közös útkeresés és az együtt haladás ideje.
 • Köszönöm az interjút.
 • Avanesian Alex

 

Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint