Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint

Örmény Főpásztorok

Minden Örmények Főpásztorai és megválasztásuk módja

1. Szent I. Grigor Luszavorics (Világosító Szent Gergely) (302-325) Trdat király parancsára Vagharsapatban összegyűlnek "minden seregek", vagyis "az országnagyok és a helytartók, a megyefőnökök, a tisztviselők, a tiszttartók, a hadvezérek, a parancsnokok és a hercegek, a főnemesek és a nemesek, a bírák és a hadvezetők" és "a király tanácskozván valamennyiükkel" javasolja, "hogy Grigort tegyék meg pásztornak" (Agathangeghosz, Velence, 1872, 594-596. old.)

2. Szent I. Arisztakesz Parthev (325-333) Grigor Luszavorics "püspökké szentelte fel maga helyett" (Agath., 641-642. old.)

3. Szent I. Vrthanesz Parthev (333-341) Valószínűleg örökségi jogon követte Arisztakeszt. A történetírók megelégszenek annyival, hogy "örökölte a trónt" (Khorenaci, 179. old.)

4. Szent I. Huszik Parthev (341-347) Khorenaci egész világosan írja: "tőle (Vrtanesztől) a fia, Huszik örökli a trónt" (Khorenaci, 197. old.)

5. I. Pharen Astisateci (348-352) Az országnagyok Pharent "méltónak találták a katolikoszi méltóságra" és "hivatták őt a királyhoz" (Phavsztosz, 44. old.)

6. Nagy Szent I. Nerszesz Parthev (353-373) Arsak király udvarában "a gyűlés egyetemben tiltakozást jelentvén be azt kiáltozta, hogy Nerszesz legyen a pásztorunk" (Phavsztosz, 67-70. old.)

7. I. Sahak Manazkertci (373-377) "Az országos tanácsban egyhangúlag határoztak róla" (Phavsztosz, 55. old.)

8. I. Zaven Manazkertci (377-381) "Ugyanannak az Aghbianosznak a rokonságából" emelkedett a trónra (Szoperk, VII., 28. old.)

9. I. Aszpurakesz Manazkertci (381-386) Rokonság révén emelkedett a trónra

10. Szent I. Szahak Parthev (387-436) Aszpurakesz katolikosz után "Khoszrov király Nagy Nerszesz fiát, Szahakot ülteti a helyére" (Khorenaci, III., 49. fej.)

11. Szent I. Hovszeph Hoghocmeci (437-452) Az örmény országnagyok "az egyházfő helyettesévé nyilvánítván" Hovszep Hoghocmecit választják meg" (Korjun, 27. old.). Parpeci szerint "a megboldogult Mastoc parancsára" (Parpeci, 106. old., v.ö. Khorenaci, III., 67. old.)

12. I. Melite Manazkertci (452-456) Aghbianosz nemzetségéből származott, rokonsági alapon emelkedett a trónra

13. I. Movszesz Manazkertci (456-461)

14. Szent I. Gjut Arahezaci (461-478) Úgy látszik, az örmények katolikosszá választották Gjutot, legalábbis erre engednek következtetni Peroz perzsa király következő szavai: "egészen eddig a hatalmad az én engedélyem nélkül birtokoltad és szolga népek voltak, akik neked ekkora szolgálatot tettek és neked semmi bizalmad nincs bennem" (Pharpeci, 345-350. old.)

15. Szent I. Hovhannesz Mandakuni (478-490)

16. I. Babken Othmuszeci (490-516) Mandakuni tanítványa volt, úgy látszik természetes úton örökölte a trónt

17. I. Szamvel Arckeci (516-526)

18. Muse Ajlaberci (526-534)

19. II. Szahak Ughkeci (534-539)

20. I. Khrisztaphor Tiraridzseci (539-545) "A főpásztori székbe ültették" (Hovhannesz Patmaban, 83. old.)

21. I. Ghevond Eraszteci

22. II. Nerszesz Bagrevandeci (548-557)

23. II. Hovhannesz Gabeghenci (557-574)

24. II. Movszesz Eghivardeci (574-604)

25. I. Abraham Aghbathaneci (607-615) Szmbat Bagratuni kormányzó engedélyt kér a perzsa királytól, hogy örmény katolikoszt választhassanak és javaslatára "Rstunik püspökét, Abrahamot ültették a főpásztori székbe" (Szebeosz, Isztanbul, 1851, 102. old.)

26. I. Komitasz Aghceci (615-628)

27. II. Khrisztaphor Apahuni (628-630) Amikor Szmbat Bagratuni fia, Varaztiroc kormányzó üresen látta a katolikoszi széket, "tanácsot tartott az összességgel, hogy kiválasszák a méltó személyt. Akkor Rstunik urának, Teodorosznak a javaslatára megválasztották Krisztaport" (Movszesz Kaghankatvaci, Moszkva, 1860, 212. old.)

28. I. Ezr Parazsnakertci (630-641) "Összegyűjtvén a püspökök és a hercegek egyetemét vizsgálatot végeztek" Khrisztaphorral kapcsolatban és "elbocsátottak néhányat a püspökök közül… és ugyanakkor haladék nélkül a katolikoszi székbe ültették Ezret Nig megyéből" (Szebeosz, 153, 54)

29. III. Nerszesz Tajeci Sinarar (Iskhanci, Ápítő Nerszesz, 641-661) "Rstunik ura, Theodorosz és Örményország más országnagyai elhatározták, hogy Ezr helyébe" Nerszesz Iskhancit "ültetik a főpásztori székbe" (Hovhannesz Patmaban, Jeruzsálem, 1867, 106. old.). Szebeosz pedig azt írja: "Nerszesz követte" (Szebeosz, 172. old.)

30. I. Anasztaz Akoreci (661-667)

31. I. Iszrajel Othmszeci (667-677)

32. III. Szahak Dzoraporeci (677-703)

33. I. Eghia Ardzsiseci (703-717)

34. III. Hovhannesz Odzneci (717-728)

35. I. David Aramoneci (728-741)

36. I. Trdat Othmszeci (741-764)

37. II. Trdat Daszanavoreci (764-767)

38. I. Szion Bavoneci (767-775) Szuliman arab helytartó II. Trdat katolikosz halála után kényszeríti a számára megbízható Sziont, Aghdznik püspökét, hogy katolikosz legyen. "Megtudván ezt a helytartó azon nyomban hírnököt küld Szion püspök megkeresésére, majd megérkezvén megparancsolja neki, hogy foglalja el a főpásztori trónt" (Hovhannesz Patmaban, 136. old.)

39. I. Eszaji Eghipatruseci (775-788) Az érdekesség kedvéért megemlítjük, hogy az anyja koldusként kéregetett a dvini templom előtt, hogy eltartsa az árva gyermekét. Azoknak, akik megpróbálták őt onnan eltávolítani, azt felelte, hogy a fia katolikosznak készül: "Nem tudjátok, hogy ezt a gyermekemet a katolikoszságra nevelem?" (Hovhannesz Patmaban, 137. old.)

40. I. Sztephanosz Dvneci (788-790) Vesztegetéssel nyerte el a főpásztori széket: "… aki óriási vesztegetéssel -szerezte meg a főpásztori széket, rápazarolva minden kincsét és vagyonát…" (Ghevond, Pétervár, 1887, 170. old.)

41. I. Hovab Dvneci (790-791)

42. I. Szoghomon Garneci (791-792) Az országnagyok elhatározzák, hogy "Szoghomont előkerítvén a Szent Székbe ültetik" (Hovhannesz Patmaban, 14. old.)

43. I. Gevorg Bjurakanci (792-795)

44. II. Hovszeph Pharpeci (795-806)

45. II. Davith Kakagheci (806-833)

46. IV. Hovhannesz Ovajeci (833-855) Mivel rágalmak keltek szárnyra vele kapcsolatban, elkergették, de később az ártatlansága bebizonyosodván "mindannyian egybegyűltek és a püspökök zsinatot tartván… újfent megerősítették a Szent Széken Isten emberét" (Hovhannesz Patmaban, 147-148. old.)

47. I. Zakharia Dzageci (855-876) "Szmbat fővezér megparancsolja, hogy a püspökök gyűljenek egybe és szenteljék katolikosszá Zakhariát" (Azoghik, Párizs, 1859, 111. old.)

48. II. Gevorg Garneci (877-897) Asot király parancsára választják meg

49. I. Mastoc Eghvardeci (897-898) "Egyöntetűen helyeselvén a király (Szmbat) és a legfőbb hercegek és a tiszteletre méltó nemes urak… (Mastocot) Grigor Luszavorics trónjára ültették" (Hovhannesz Patmaban, 229. old.)

50. V. Hovhannesz Draszkhanakertci (898-929) Hasonló módon választják meg: "Ugyanis nem bírván ellenállni a király parancsának és a többieknek és az egybegyűlt országnagyok sokaságának" (Hovhannesz Patmaban, 230. old.)

51. II. Sztephanosz Rstuni (929-930)

52. I. Theodorosz Rstuni (930-941) A vaszpurakani király akaratából került a trónra

53. I. Eghise Rstuni (941-946) A vaszpurakani király akaratából került a trónra

54. I. Anania Mokaci (946-968) "Az ő (Gagik Arcruni és Abasz Bagratuni királyok) helyeslésükkel és az ő királyi nemzetségükből" választják meg "valamennyi püspök és szerzetes és a remete közösségek elöljárói egyhangú követelésére és felkiáltásával" (Ararat folyóirat, 1897, 129. old.)

55. I. Vahan Szjuneci (968-969) Vahant az elődjének, "Ananiának, Hovhannesz és Asot királyoknak a parancsára" választják meg főpásztorrá (Urhajeci, 40. old. III. (Könyörületes) Asot volt akkor a király)

56. III. Sztephanosz Szevanci (969-972) Az Aniban megtartott zsinaton választják meg és Asot király parancsára szentelik fel. Vahan katolikosz trónfosztása után összegyűltek az egyháziak, "a zsinat pedig Asotnak a királyok királyának kívánságára örmény katolikosszá választotta Sztepanosz szeváni szerzetest" (Aszoghik, 68. old.)

57. I. Khacsik Arsaruneci ( Arsaruni, 973-992) "A király parancsára, akit Könyörületes (Asotnak) hívtak, összegyűlvén a kiváló férfiak (nemesek) és a szent püspökök, a főpásztori székbe ültetik" I. Khacsikot (Kirakosz, Velence, 1865, 49. old.)

58. I. Szargisz Szevanci (992-1019) "(I.) Gagik örmény király… püspöki zsinatot híván össze, örmény katolikosszá tette Szargisz urat" (Aszoghik, 250-251. old.)

59. I. Petrosz Getadardz (Folyófordító) (1019-1058) Az elődje nevezi ki és szenteli is fel a méltóságra: "Petrosz urat még Szargisz úr életében szentelik fel a katolikoszságra" (Arisztakesz Lasztivertci, Velence, 1841, 8. old.)

60. II. Khacsik Aneci Petrosz katolikosz "kinevezte a főpásztori székére az igen kiváló Khacsik urat" a maga helyettesének, majd az elhunyta előtt "felszentelte a főpásztori trónra" (Urhajeci, 122, 123. old.)

61. II. Grigor Vkajaszer (Vértanú-kedvelő) (1066-1105) Gagik király "összehívta az örmény férfiak egyetemét és egybenhangzó akarattal… kinevezték Vahramot (Grigort)"

62. I. Berszegh Aneci (1105-1113) A katolikoszt Korike király segítségével Aghvankban (Albania) sikerült megválasztani, aki egybe hívja Sztepnaosz Agaván katolikoszt és a püspököket, akik ""Barszegh urat katolikosszá szentelték Szent Grigor trónjára és az egész Örményország fölé" (Urhajeci, 265-266. old.). Grigor katolikosz már előzőleg helyettesévé nevezte ki Barszeghot.

63. III. Grigor Pahlavuni (1113-1166) Nerszesz Snorhali szerint abban az időben a katolikoszokat "az Isten és az egész nép istenszerető férfiainak választása alapján" választották (Snorhali, Namakani, Velence, 1878, 133. old.). Grigor Vkajaszer Barszeghre bízta Grigor és Nerszesz nevű unokaöccseit és "meghagyta neki, hogy nevelje ő gondosan,… hogy majd örökölhessék a Szent Széket…" (Szoperk, XIV., 28., 29., 30. old.)

64. Szent IV. Nerszesz Klajeci ( Snorhali, 1166-1173) A katolikoszi méltóság 53 évi viselése után Grigor Pahlavuni arra kényszeríti öccsét, hogy vegye át tőle a katolikoszságot: "kényszeríti, hogy vegye át Isten befogadó trónjának a helynökségét", zsinatot hív össze, megválasztatja és személyesen fel is szenteli (Snorhali, Namakani, 12. old.)

65. IV. Grigor Tgha (Gyermek) (1173-1193) Grigor Pahlavuni az utódja utódját is kinevezte: "megerősített és megmásíthatatlan végrendeletet hagyott,… helynökömmé (vagyis utódommá) kell tenni testvéremet, Nerszesz urat" (Hacuni, Katoghikoszakan…, 49. old.)

66. V. Grigor Kharavezs (Kőre esett) (1193-1194) Miként Lambronaci írja, Nagyművű Levon király összehívja az örmény püspököket, hogy Grigor Kharavezst megválasszák: "Istenszerető személyed ide hívott minket, hogy a gyermeket katolikosszá szenteljük" (Grigor Tghaji Namakani, Velence, 1865, 224. old.)

67. VI. Grigor Apirat (Gonosz) (1194-1203)

68. VI. Hovhannesz Szszeci (1203-1221) Grigor Apirat halála után erőszakkal szerezte meg a trónt: "mivel rokona (testvére) volt Levon királynak erőszakkal szerezte meg (a trónt)". A megválasztásáról: "Levon király összehívott sok püspököt és katolikosszá tette" (Szmbat, Párizs, 1859, 114. old.)

69. I. Kosztandin Barphrberdci (1221-1267) A király távollétében "összehíván a püspököket és a vardapeteket az örmény katolikosz megválasztásáról tanácskoztak. Azonban a hercegek ellenálltak, mivel nem volt király, akinek az akaratát követték volna". Végülis megválasztották Kosztandin Bardzrberdcit (1308. sz. kódex, Szent Lázár sziget, 316. old.)

70. I. Hakob Klajeci (1268-1286) Egy 1208-ból származó kódex-bejegyzésben olvassuk: "Isten kegyelméből és Hethum király parancsára Hakob úr örökli a trónt" (Kódex-bejegyzések gyűjteménye, Szent Lázár sziget)

71. II. Kosztandin Katukeci (1286-1289) "Fényes ünnepségekkel és országos népi gyűléssel beiktatták az örmény katolikoszt", "Hethum fia Levon örmény király kívánságára" (Sztephanosz Orbeljan, Moszkva, 1861, 719. old.)

72. IV. Sztephanosz Hromklajeci (1290-1293) Sztephanosz Orbeljan azt rja, hogy amikor Kilikiába érkezett, már "a katolikoszi trónon megerősítve" találta "Sztephanoszt" (Sztephanosz Orbeljan, u.o., 320-322. old.)

73. VII. Grigor Anavarzeci (1293-1307) "Hethum király újfent zsinatot hív össze és örmény katolikosszá szentelteti Grigort, Anavarza püspökét" (Sztephanosz Szjuneci, 326. old.)

74. III. Kosztandin Keszaraci (1307-1322) A király apja, Hethum-Hovhannesz és Levon király igyekeztek velük rokonszenvező katolikoszt választatni és 1307. március 23-án, nagycsütörtökön, katolikosszá szenteltették III. Kosztandin Keszaracit (Kghemesz Galanosz, 452. old.)

75. IV. Kosztandin Lambronaci (1323-1326) "Levon király és sok püspök kívánságára katolikosszá választották Kosztandin Lambronaci urat, Szisz püspökét" (Szmbat, 130. old.)

76. II. Hakob Anavarzeci (1327-1341) Grigor Anavarzeci nővérének a fia volt és Ormanjan szerint Levon király és Osin hadvezér támogatásával emelkedett a trónra (Ormanjan, II. k., 1273. sz.)

77. I. Mekhitar Grrneci (1341-1355) Levon király az őt megfeddő Hakob katolikoszt letette a trónról "és a helyére ültette Mekhitar urat, Gerner püspökét" (1318. sz. kódex, Szent Lázár sziget)

78. I. Meszrop Artazeci (1359-1372) Meszrop katolikosz artazi volt és nem tudni, hogy egy véletlen Sziszben való tartózkodása alkalmával választották-e meg, vagy a szisziek politikai megfontolásból hívták meg a távoli Artazból, hogy foglalja el a trónt (Ormanjan, II. k., 1321. sz.)

79. V. Kosztandin Szszeci (1372-1374) Luszinjan-párti és Nyugat-barát volt, akit feltehetőleg sebtében választottak meg,a választási és felszentelési formák elhagyásával (Ormanjan, II. k., 1329. sz.)

80. I. Poghosz Szszeci (1374-1382)

81. II. Teodorosz Kilikeci (1382-1392)

82. I. Karapet Kegheci (1392-1404) Ormanjan feltételezi, hogy a trónt "törtetéssel, támogatók szerzésével és az amirához való törleszkedéssel" nyerte el (Ormanjan, II. k., 1374. sz.)

83. III. Hakob Szszeci (1404-1411) A trónt a kilikiai amirától nyerte (Csamcsjan, III. k., 455. old.)

84. VIII. Grigor Khandzoghat (Parázsló fa) (1411-1418) Hakob katolikosz mérgezéses meggyilkolása után a gonosztettet kihasználva vesztegetéssel szerezte meg a trónt (Ormanjan, II. k., 1405., 1408. sz.) (Csamcsjan, III. k., 457. old.)

85. II. Poghosz Garneci (1418-1430) Egyesek szerint "összegyűlvén némelyek a püspökök és a vardapetok közül katolikosszá tették ezt a Poghoszt" (Csamcsjan, III. k., 458. old.)

86. VI. Kosztandin Vahkaci ((1430-1439)

87. IX. Grigor Muszabegjanc (1439-1441) Ormanjan szerint valószínűleg nemesi származású volt, s ennek révén sikerült megszereznie a trónt (Ormanjan, II. k., 1444. sz.)

88. I. Kirakosz Virabeci (1441-1442) A vagharsapati nagy zsinaton sorsolással választották meg (Tovma Mecopeci, Emlékezések, kiad. K. Kosztandjan, 54. old.)

89. X. Georg Dzsalalbegjanc (1443-1465) Kirakosz eltávolítása után foglalta el a trónt: "a törvénytelen zsinat összegyűlvén Szent Ecsmiadzinban, kezdték feláldozni Krisztus és vidám lábdobogással az örmények urává szólították Grigort" (Tovma Mecopeci, kiad. K. Kosztanjan, 81. old.)

90. II. Arisztakesz Atorakal (Helyettes) (1465-1469) A trón körüli vitákat kihasználva foglalta el a trónt.

91. II. Szargisz Adzsatar (Sztn Jobb-vivő) (1469-1474)

92. VII. Hovhannesz Adzsakir (Szent Jobb-hordó) (1474-1484) Társ-katolioszból lett katolikosz.

93. III. Szargisz Mjuszajl (Egy másik) (1484-1515) A számos helyettes és társ-katolikosz közül Ormanjan úgy különíti el, mint "Egy másik Szargisz"-t (Ormanjan, II. k., 1517-1518. sz.)

94. II. Zakaria Vagharsapatci (1515-1520) Valószínűleg társ-katolikoszból emelkedett a trónra (Ormanjan, II. k., 1533. sz.)

95. IV. Szargisz Vrasztanci (Grúziai) (1520-1536)

96. XI. Grigor Bjuzandaci (1536-1545) Feltehetőleg Zakaria katolikosz unokaöccse volt és konstantinápolyi patriarka (Ormanjan, II. k., 1545. sz.)

97. V. Sztephanosz Szalmaszteci (1545-1567) Konstantinápolyból Ecsmiadzinba ment és XI. Grigor társ-katolikosza lett (Ormanjan, II. k., 1549. sz.)

98. I. Mikhajel Szebasztaci (1567-1576) V. Sztephanosz társ-katolikoszként maga mellé vette I. Mikhajelt, maga pedig utazgatásba kezdett Isztanbulba, Rómába és máshová, majd a visszatérésekor nagy tisztességgel fogadták mint előjogos katolikoszt (Csamcsjan, III. k., 518-519. old.)

99. XII. Grigor Vagharsapatci (1576-1590) Társ-katolikoszságból emelkedett a katolikoszi székbe (Ormanjan, II. k., 1569. sz.)

100. IV. Davith Vagharsapatci (1590-1629) XII. Grigor még társ-katolikoszsága idején utódjának szentelte fel Melkiszetet, egyesek szerint helyetteseként, mások szerint a perzsa helytartó nyomására, akit Melkiszet megvesztegetett (Csamcsjan, III. k., 533. old.)

101. III. Movszesz Tathevaci (1629-1632) A nor-dzsughai (iszfahani) püspökök megtagadták a Melkiszet által kinevezett Szahak elismerését és Sahszefi perzsa sahtól engedélyt eszközöltek ki, hogy Movszesz Tatevaci vardapetet katolikosszá tehessék: "és a sah írásbeli engedélyt adott a katolikosz választásra… És akkor az örmény nemzet egyeteme, mind a keleten lakók, mind a nyugaton lakók, írásban és szóban megegyezett és katolikosszá választotta Movszesz vardapetet" (Arakel Davrizseci, 182. old.)

102. Philiposz Aghbakeci (1632-1655) Movszeszt a halála előtt kérlelték a püspökök és a vardapetek, hogy nevezze ki az utódját; ő ezt előbb megtagadta, majd jelöltként előterjesztette Philiposz Aghbakecit, akinek a személye körül egyetértés alakult ki és "minden felől támogató leveleket küldtek" és 1633-ban felszentelték (Arakel Davrizseci, 242. old.)

103. IV. Hakob Dzsughajeci (1655-1680) A Pilipposz temetésére összegyűlt püspökök és vardapetek az egyházi központokkal való egyeztetés nélkül sebtében megválasztották Hakob Dzsughajecit (Arakel Davrizseci, 266. old.)

104. I. Eghiazar Ajntapci (1681-1691) Eghiazar Aleppóban katolikosszá szenteltette magát és mint katolikosz és patriarka Jeruzsálemben működött. IV. Hakob halála után az ecsmiadzini szerzetesek felkérték, hogy költözzék Ecsmiadzinba és vegye át a főpásztorságot.

105. I. Nahapet Edeszaci (1691-1705) Aghekszandr Dzsughajeci katolkosz végrendeletének megfelelően elkötelezte magát és Eghiazar katolikosz halálának a napján, még annak eltemetése előtt katolikosszá szentelték.

106. I. Aghekhszandr Dzsughajeci (1706-1714) A nor-dzsughaiak unszolására vállalta el a katolikoszságot, bár a konstantinápolyiak erőteljes támogatását is élvezte.

107. I. Asztvacatur Hamadanci (1715-1725) Az ecsmiadzini szerzetesek ismételten felkérték Nor-Dzsugha püspökét, Movszesz Dzsughajecit, hogy költözzék Ecsmiadzinba és foglalja el a katolikoszi széket. Ő ezt minduntalan elutasította mondván: "Ezt a dolgot pedig verjétek ki a fejetekből, mert ez nem a mi dolgunk" (J. T. Ter Hovhanniszjanc, Patmuthjun Nor Dzsughaju…, II. k., 50. old.)

108. II. Karapet Ulneci (1726-1729) Amikor Ecsmiadzin oszmán uralom alá került és a hatalom központja Konstantinápoly lett, Hovhannesz Kolot (Alacsony termetű) patriarka a nép egyetértésével Konstantinápolyban II. Karapet Ulnecit választatja meg és szentelteti fel katolikosznak.

109. II. Abraham Khosabeci (1730-1734) A musi Szent Karapet kolostor elöljárója volt, akit valószínűleg Grigor Sghtajakir (Megláncolt) és Hovhannesz Kolot patriarkák közbenjárására választottak katolikosszá (Ormanjan, II. k., 1965. sz.)

110. III. Abraham Kretaci (1734-1737) Az ecsmiadzini kongregáció egyetértésével és a jereváni kánok támogatásával választották meg. Ő először elutasította a tisztséget, majd kényszer alatt mégis elfogadta. Ő maga írja le, hogy a perzsa helytartó lakóhelyéről hurcolták Ecsmiadzinba: "engem kirángattak a házból, majd írtak egy, az ecsmiadzini kongregációhoz címzett levelet, hogy mivel megválasztottátok és azt akartátok, hogy ő legyen a fejetek, íme megparancsolom, hogy a saját törvényeitek és szertartásaitok szerint járjatok el" (Abraham katolikosz, Patmagrutjun, 9. old.)

111. I. Ghazar Dzsahkeci (1737-1751) Ghazar Dzsahkeci az ecsmiadzini anyaszék legátusa volt Konstantinápolyban. Az ecsmiadzini kongregáció határozatával és a konstantinápolyiak egyetértésével választották meg, noha az első számú jelöltjük Grigor Sghtajakir volt (Ormanjan, II. k., 1992. sz.)

112. I. Minasz Akneci (1751-1753) "Az ecsmiadzini kongregáció és a konstantinápolyiak egyetértésével választották meg" és az oszmán államtól elnyert okirattal erősítették meg (Ormanjan, II. k., 2035. sz.)

113. II. Aghekhszandr Bjuzandaci (1753-1755) Az ecsmiadzini (anyaszék) kongregációjának akaratából és Konstantinápoly jóváhagyásával választották meg (Divan hajoc pathmutjun, III. k., 7. old.)

114. V. Hakob Samakheci (1759-1763) Hosszas viták után végül valamennyi fél egyetértésével az ecsmiadzini kongregáció jelöltjét, Hakobot választották meg Konstantinápolyban.

115. I. Szimeon Erevanci (1763-1780) Az ecsmiadzin kongregáció jelöltjét csak nagy nehézségek árán sikerült megválasztatni. A konstantinápolyiak egyetértését csak jóval később nyerték el (Csamcsjan, III. k., 872. old.)

116. I. Ghukasz Karneci (1780-1799) Szimeon katolikosz halála után három nappal az ecsmiadzini kongregáció katolikosszá választja I. Ghukaszt és csak utólag kéri meg Jereván, Dzsugha, Tiflisz és Konstantinápoly hozzájárulását (Divan hajoc patmuthjan, IV. k., 33. old.). A sietség oka az akkori bizonytalan politikai helyzet volt, mivel élt az aggodalom, hogy "A katolikoszi szék magára marad ezekben a kártékony időkben" (Divan hajoc patmuthjan, IV. k., 32. old.).

117. V. David Enegethci (1801-1807) A perzsa hadvezérek és tisztségviselők segítségével törvénytelenül szerezte meg a trónt.

118. I. Daniel Szurmareci (1807-1808) Hosszú huzavona után az oroszok és a perzsák egyetértésével választották meg.

119. I. Eprem Dzorageghci (1809-1830) Az ecsmiadzini kongregáció választotta meg és utóbb Konstantinápoly is hozzájárult.

120. VIII. Hovhannesz Karbeci (1831-1842) Az orosz hatóságok erőteljes nyomására választotta meg a kongregáció.

121. V. Nerszesz Astarakeci (1843-1857) Az orosz hatóságok határozata (Polozsényije) alapján választották meg.

122. I. Matthevosz Kosztandnupolszeci (Csuhádzsján, 1858-1865) A Polozsenyije előírásai alapján választották meg.

123. IV. Georg Kosztandnupolszeci (1866-1882) A Polozsényije előírásai alapján választották meg.

124. I. Makar Teghutci (1885-1891) A Polozsenyije előírásai alapján választották meg és a cár őt erősítette meg az első helyezett, Melkiszedek Muradjan érsek helyett.

125. I. Mkrtics Vaneci (Khrimjan, 1892-1907) A Polozsényije előírásai alapján, egyhangúlag választották meg.

126. II. Matthevosz Kosztandnupolszeci (1908-1910) A Polozsenyije előírásai alapján választották meg.

127. V. Gevorg Tpghiszeci (Szurenjanc, 1911-1930) A Polozsényije előírásai alapján választották meg.

128. I. Khoren Muradbegjan (1932-1938) A nemzeti egyházi zsinaton választották meg.

129. VI. Gevorg Csorekcsjan (Nornakhicsevanci, 1945-1954) A nemzeti egyházi zsinaton, egyhangúlag választották meg.

130. I. Vazgen Paldzsjan (Bukharesztci, 1955-1994) A nemzeti egyházi zsinaton választották meg.

131. I. Garegin Szargiszjan (Kheszabci, 1995-1999)

132. II. Garegin Nersziszjan (Voszkehatci, 1999 - jelenleg)